Encyklopedie hesla písmene C

Cestovní smlouva

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Cestovní smlouva je dokument, který uzavírá klient cestovní kanceláře (nebo agentury) s pořadatelem zájezdu. Cestovní smlouvou se provozovatel cestovní kanceláře (dále jen "cestovní kancelář") zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje, že zaplatí
smluvenou cenu. Návrh cestovní smlouvy předkládá zákazníkovi cestovní kancelář. Jedno vyhotovení cestovní smlouvy je po jejím uzavření cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi. Spolu s cestovní smlouvou je cestovní kancelář povinna předat zákazníkovi doklad o pojištění vystavený pojišťovnou.

Cestovní smlouva musí být písemná a musí obsahovat

 • a) označení smluvních stran,
 • b) vymezení zájezdu, zejména termín jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných
 • služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání;
 • vymezení zájezdu může být nahrazeno odkazem na číslo zájezdu nebo jiné označení v
 • katalogu jen v případě, že katalog obsahuje všechny tyto informace a byl zákazníkovi
 • předán,
 • c) cenu zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy.

 

Cestovní smlouva musí dále obsahovat

 • a) způsob, jakým má zákazník uplatnit své nároky plynoucí z porušení právní povinnosti
 • cestovní kanceláře,
 • b) výši odstupného, které je povinen zákazník cestovní kanceláři uhradit při odstoupení od
 • cestovní smlouvy v případech stanovených zákonem.
 • c) jsou-li součástí zájezdu i další platby za služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu,
 • údaje o počtu a výši těchto dalších plateb,
 • d) je-li součástí zájezdu ubytování, jeho polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a hlavní
 • charakteristické znaky,
 • e) je-li součástí zájezdu doprava, druh, charakteristiku a kategorii dopravního prostředku,
 • údaje o trase cesty,
 • f) je-li součástí zájezdu stravování, jeho způsob a rozsah,
 • g) je-li realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků, výslovné
 • uvedení této skutečnosti a současně lhůtu, ve které nejpozději musí cestovní kancelář
 • zákazníka písemně informovat o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu
 • zákazníků,
 • h) jsou-li důvody pro stanovení podmínek, které musí účastník zájezdu splňovat, uvedení
 • těchto podmínek a lhůtu, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní
 • jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení.